Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring www.vanderheijdenhuis.nl

Door het gebruik van onze website of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij
bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit
privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij
van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de
verwerking van deze gegevens.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Als je contact met ons opneemt, het formulier op de website of gebruikt maakt van onze
diensten:
● Voor- en achternaam;
● Contactinformatie;
● Eventuele financiële gegevens;
● En andere relevante informatie die jij aan ons geeft.

Als jij onze website bezoekt:

Om onze website goed te laten wrken, kunnen wij cookies gebruiken. Een cookie is een
klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt
geplaatst. Deze cookies kunnen wij gebruiken om bij te houden hoe jij onze website gebruikt
en om te kijken hoe jij bij ons terecht bent gekomen. Dit doen we om onze website zo goed
mogelijk te laten werken en de vindbaarheid van onze website te vergroten.

Verwerkingsdoeleinden

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag
hebben. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:
1. Toestemming;
2. Uitvoering van een overeenkomst;
3. Wettelijke verplichting;
4. Onze gerechtvaardigd belangen zoals, marketingdoeleinde en het verbeteren van onze
dienstverleningen.

Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw
belangen niet zwaarder wegen.

Hieronder geven wij aan waarvoor wij persoonsgegevens (kunnen) verwerken.
Wij gebruiken jouw gegevens om:
● jou te identificeren als persoon en om jou op de juiste manier aan te spreken;
● jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
● contact met jou te kunnen opnemen;
● een nieuwsbrief naar jou te versturen;
● de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. jou in contact
brengen met mensen die jou verder kunnen helpen;
● de door jouw gevraagde informatie toe te sturen, bijvoorbeeld offertes en informatie
over activiteiten;
● onze website goed laten werken;
● te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
● Het uitvoeren van eventuele betalingsopties

Delen van gegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van
de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Als
bijvoorbeeld een gedeelte van de overeenkomst door iemand anders wordt uitgevoerd kan
het nodig zijn om bepaalde (persoons)gegevens met deze persoon te delen. Dit zal vaak het
geval zijn als jij een aanvraag voor een activiteit via ons doet. In dat geval kunnen wij jouw
gegevens doorgeven aan een partner die deze activiteit kan verzorgen. Ook kan het zijn dat
wij de diensten van derden gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwsbrief naar jou toe te
sturen, in dat geval vragen wij jou eerst om toestemming of baseren wij ons op ons
gerechtvaardigd belang als jij eerder van onze diensten gebruikt hebt gemaakt.
Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de
Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van
gegevensbescherming heeft. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan
16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als je ervan
overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Wij zullen deze
gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze
gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde
doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen
wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer
noodzakelijk zijn.

Disclaimer

Wij doen ons best om juiste en up-to-date informatie op de website te plaatsen. Ondanks dat
wij de informatie zorgvuldig controleren voordat wij deze op de website plaatsen, kan het
toch zijn dat er verouderde of onjuiste informatie op onze website staat. Ook kan het
voorkomen dat de inhoud van de website wordt verbeterd, gewijzigd, aangevuld of
verwijderd.

Daarnaast is deze statement niet van toepassing op websites van derden waarna eventueel
wordt verwezen op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met jouw (persoons)gegevens omgaan. Wij raden je daarom
aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikt
maakt.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij
verzamelen en verwerken:
● Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te
vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

● Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in
de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als
je daarom vraagt.

● Recht op vergetelheid
Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen.
Hiervan zal sprake zijn als:

● wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw
gegevens hebben verzameld of verwerkt;
● jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw
gegevens intrekt;
● jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw
bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken;
● jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw
bezwaar zich richt tegen direct marketing;
● er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw
gegevens;
● wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
● jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze
website.

● Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt
aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet
gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook
zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of
niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan
sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

● Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld.
Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

● Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke
situatie.

Wil je deze rechten uitoefenen?

Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Renny de Bruyn
Stichting De Tandeloze Tijd
info@vanderheijdenhuis.nl

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan,
verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing
komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij hebben het recht om deze privacystatement aan te passen. Als er wijzigingen zijn, zullen
wij deze publiceren op de website